Forord "Livet – dit spejl" (dansk)

Et overblik, der giver mening

En stor del af nutidens psykologi er baseret på forestillingen om, at vi kun lever én gang. Bevidstheden betragtes som et biprodukt af evolutionen. Vores personlighed ses som et resultat af arv fra vores forældre og det miljø, vi vokser op i. Tanker og følelser reduceres i dette paradigme til et resultat af molekylære processer i hjernen og det hormonelle system.

I en kosmisk livsanskuelse er det derimod bevidstheden, der er den skabende kraft bag evolutionen. Der har vi alle et evigt jeg med en dertil knyttet overbevidsthed, som er den usynlige organiserende kraft bag hvert enkelt individs organisme og udvikling. I overbevidstheden akkumuleres fra liv til liv erfaringer og viden, så bevidstheden vokser. Årsagen til, hvilke forældre vi inkarnerer hos, og til hvordan biokemien i vores hjerne fungerer, findes i denne overbevidsthed. De forældre, vi har fået, og den specifikke biokemi i hjernen er derfor ikke den oprindelige årsag til vores nuværende karakter og begavelse. Den primære årsag er i stedet den begavelse og bevidsthed, vi har opbygget igennem tidligere liv. I en ny inkarnation viser barnets bevidsthed sig gradvist i løbet af udviklingen af dets karakter og livsskæbne. I dette perspektiv, med en overordnet åndelig struktur og i lyset af reinkarnationstanken, vil selv livets vanskelige perioder ses som en del af en meningsfuld og logisk udvikling og menneskelig modningsproces.

Tænk, hvis vi kun levede én dag. Hvis vi da som en døgnflue fløj gennem en byggeplads, ville vi sikkert få den opfattelse, at der hersker kaos og forvirring. Arbejderne løber frem og tilbage og flytter på brædder og værktøj. Der er støvet og støjende. Døgnfluen kan ikke få noget overblik. Den kan ikke se nogen plan og har ingen idé om slutresultatet. På samme måde er det også svært for os at se mening og sammenhæng i vores tilværelse og i verdens tilsyneladende kaotiske tilstand. Den information, vi udsættes for i dagligdagen, er ofte ligeså løsrevet og fragmentarisk, som brædder og støj må være for døgnfluen.

Det livssyn, der dominerer indenfor såvel videnskab og massemedier som kulturelle tilbud, er baseret på tanken om, at livet er et resultat af tilfældigheder, og at døden indebærer, at bevidstheden går til grunde. Der findes imidlertid ingen videnskabelig metode, der beviser, at vores bevidsthed ikke overlever kroppens død. Derimod findes en mængde dokumenterede erfaringer og endda videnskabelige undersøgelser, der støtter, at vi kan opleve udenfor og uafhængigt af kroppen. 

I dagens materialistiske kultur lever mange i troen på, at de store livsspørgsmål ikke har nogle svar, og at disse ikke betyder noget for vores velbefindende. Samtidig vokser den forskning, der påviser, at vores behov for sammenhæng og mening er afgørende for såvel den psykiske som den fysiske sundhed.

Tænk, hvis vi en dag vågnede op i et fremmed ukendt værelse, og vi, bare fordi nogen hævder, at der er tomt udenfor, ikke interesserede os for at se ud af vinduet eller forsøgte at åbne døren for at se, hvor vi var havnet. Det, der er udenfor vinduet eller døren, ville sandsynligvis give os forklaringen på, hvor vi befinder os – hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Tænk, hvis der findes tilgængelig viden, der kan hjælpe os med at se udenfor det fysiske rums begrænsninger og opdage, at hvert menneskes livsskæbne er et led i en meningsfuld udviklingsproces. Tænk, hvis de sygdomme, ulykker og kriser, vi går igennem, så viser sig at være uvurderlige erfaringer, der liv efter liv giver næring til en voksende medmenneskelighed. Tænk, hvis de stadig voksende humanitære indsatser ved katastrofer, gennem fredsbevægelser, for miljø- og dyrebeskyttelse, for verdens børn osv., kun er begyndelsen på en evolutionær transformation mod en virkelig humanitet og fred. Tænk, hvis den støj og larm, der præger vores verden, er lyden fra den arbejdsplads, hvis færdige bygning vi kommer til at se i vores kommende liv.

Hvis vi får overblik over og kan se den retning og mening, udviklingen har, bliver det betydelig lettere at forstå og håndtere hverdagen. Hvis bygningsarbejderen ved, hvordan den færdige bygning skal se ud, bliver hvert eneste arbejdsmoment et meningsfuldt led i en højere plan. For mig har reinkarnationstanken givet en dybere oplevelse af mening og sammenhæng. Den tilbyder et optimistisk livssyn med højt potentiale for øget selvforståelse og menneskelig udvikling.


En psykologi baseret på et kosmisk verdensbillede

I denne bog vil jeg påvise den mulighed for øget livskvalitet og selvudvikling, der åbner sig, når man ser sin personlige og menneskelige udvikling i et større perspektiv. Tankerne i denne bog er udtryk for mit ønske om at integrere mine erfaringer som menneske og psykolog med min kosmiske livsanskuelse, i håbet om at give andre med lignede interesser inspiration til sin menneskelige udvikling.

Mit møde med den danske intuitionsbegavelse Martinus, 1890-1981, og den åndelige videnskab han har lagt grunden til, har givet mig ”nøglen” til overblik og større forståelse for den meningsfulde proces, der skjuler sig bag vores tilsyneladende kaotiske og forvirrede tid. Formålet med denne bog er at bidrage til udvikling af en psykologi, baseret på et videnskabeligt orienteret åndeligt verdensbillede.

I min forståelse for det ubevidste og dets udforskning har jeg hentet inspiration fra flere sider. Her i bogen fremføres først og fremmest tanker af C.G. Jung og Roberto Assagioli, hvis teorier åbner for eksistentielle spørgsmål, og hvis tanker jeg tager mig friheden til at integrere med et reinkarnationsperspektiv.

De kognitive terapier har vist os værdien af at granske i vore automatiske og ureflekterede forestillinger. Mange har formået at gøre sig fri af såvel angst som nedtrykthed og forbier ved at erstatte selvfornægtelse og ængstelige forestillinger med mere realistiske og tillidsfulde tanker. Disse positive tanker står dog på skrøbelig grund, så længe de ikke er forankret i et positivt livssyn, eller hvis de er i konflikt med uløste traumer. 

Vores livsanskuelse består af de overordnede forestillinger, der giver forudsætning for følelser og kognition. Hvis en person er overbevist om, at livet og skæbnen er et resultat af tilfældigheder, er det grundlæggende logisk at opfatte sig som offer og at opleve lidelserne som et uretfærdigt martyrium. Dette viser sig dog at være en effektiv vej til at blive nedtrykt og deprimeret.

En livsanskuelse med udgangspunkt i, at alt, vi oplever, er en værdifuld læreproces, der fremmer udviklingen mod humanitet, giver styrke og støtte til tanke- og følelsesstrukturer, der giver psykisk og fysisk sundhed, især hvis livsanskuelsen viser, at vi har mulighed for at påvirke vores livsoplevelse og dermed vores skæbne.

Nu er en livsanskuelse ikke noget, man ”bare” kan vælge. Man kan f.eks. ikke vælge at blive religiøs, selvom man har set en statistik, der viser, at det er sundt. Men indenfor rammerne af hver enkelt persons livssyn findes der et potentiale for en bevidst forandring, der kan have afgørende betydning for individets personlige udvikling og psykiske sundhed.

I mit møde med nye klienter er spørgsmål om deres livsanskuelse derfor af stor betydning for min forståelse for, hvilken referenceramme der gælder for vore samtaler. Dette behov bliver tydelig bl.a. ved tabet af en nær pårørende. Sorgarbejdet kan være meget forskelligt, afhængig af om personen er kristen med et fortroligt forhold til bøn og en overbevisning om, at den døde mor findes i nærheden, eller om personen er ateist og tror, at dette liv er det eneste, vi har, eller om han/hun er overbevist om reinkarnationens eksistens og ser døden som en værdifuld hvile og åndelig rejse inden næste jordeliv.

I det terapeutiske møde er det altid klientens livssyn, der afgør, hvilken referenceramme der skal præge den eksistentielle belysning af problematikken. Min erfaring er, at åbenhed overfor de åndelige spørgsmål, med respekt for individets livsopfattelse, kan skabe fortrolighed og frigøre ressourcer, der i det terapeutiske møde ellers ville forblive uudnyttede.


Bogens oplæg og indhold

Den opfattelse, at der er en åndelig dimension, og at vi har levet før, er ikke ny. Det nye er derimod, at den åndelige side af tilværelsen kan få en logisk begrundet forklaring. Der er grund til at antage, at den psykiske side af livet viser sig at være ligeså struktureret og velorganiseret som f.eks. vore fysiske kroppe. Den øgede interesse for åndelige spørgsmål i vores tid er ikke primært rettet mod religiøse sekter og dogmer. De fleste vil selv reflektere over og vurdere sandhedsindholdet i åndelige postulater.

Martinus’ forfatterskab kan sammenlignes med en håndbog til støtte for personlig forskning i selve livet. Han præsenterer i sit forfatterskab et logisk sammenhængende verdensbillede, der indbefatter såvel reinkarnation, en gudsopfattelse som etiske konklusioner. Samtidig betones den selvstændige tænkning som et nødvendigt led i skabelsen af en indefra voksende menneskelig frigørelse og modning. Martinus’ forfatterskab modsætter sig enhver tanke om at danne en forening eller medlemskab omkring hans værk – enhver læser står helt fri. Han inspirerer med sine analyser læseren til at forholde sig til de store livsspørgsmål på en videnskabelig måde og viser os deres afgørende indflydelse på dagligdagens psykologiske og etiske handlemåder. Han udtrykte ofte ønsket om, at man ikke skulle tro på, hvad han sagde, men tage det til sig, der passede med ens egne erfaringer og lade resten ligge.

I denne bog får du min forståelse, ud fra mine erfaringer af udforskningen af en åndelig forankret psykologi. Forhåbentlig finder du tanker og redskaber, der kan hjælpe dig med forståelsen af dig selv og inspirere dig i din fortsatte udvikling.

I teksten blander jeg teoretiske ræsonnementer med egne erfaringer, cases og praktisk vejledning.

Titlen, ”Livet – dit spejl”, formulerer bogens grundtanke, at alt, hvad vi oplever i mødet med omverdenen, er reflekser af vores egen bevidsthed. Når vi lærer at se livet på den måde, har vi en ubegrænset kilde til selverkendelse og menneskelig udvikling. Af egen erfaring ved jeg, at det er betydelig lettere i teorien end i praksis. Gang på gang må jeg konstatere, hvor let det er at sidde fast i gammel vanetænkning om, at andre er årsag til mine problemer og følelser. Samtidig fyldes mit liv også af den glæde og styrke, der opstår, når det lykkes for mig at slippe de gamle automatiske tanker om at være offer - og jeg i stedet har taget det fulde ansvar for livets udfordringer og gaver. 

Bogen er opdelt i fire dele. I første del, som hedder Livet, en personlig undervisning, udforsker vi den usynlige psykiske eller åndelige dimensions nærvær i al oplevelse og tilværelse. Vi undersøger her, hvordan vores erfaringer længsler er med til at forme vores opfattelser, relationer og endda vores skæbne. Udfra en refleksion over ”den gyldne regels” tilstedeværelse i alle humane religioner og en kort introduktion til karmabegrebet, eller livets årsag- og virkningslov, udforsker vi den mulighed for konstant menneskelig udvikling og vækst, der hele tiden er tilstede. Denne første del afsluttes med den udvidede definition af det ubevidste, som et kosmisk livssyn kan give.

I anden del, Personlighedens udvikling, ser vi på, hvordan man kan forestille sig personligheden vokse fra liv til liv, og hvordan vi repeterer dens historiske udvikling i løbet af vores opvækst. Samvittighedens evolutionære baggrund og dynamik belyses på forskellig måde. Vi lærer også, hvordan udviklingen af følelse og intelligens påvirker personligheden og hvordan disse bevidsthedskræfter spiller ind i terapeutiske processer.

I tredje del, der hedder Den menneskelige bevidstheds fremvækst, belyses nogle af de problemer, der kendetegner vores frigørelse fra den dyriske arv og erobringen af den fuldt udviklede humanitet, der er det nuværende mål for vores udvikling. Centralt for fødslen af den menneskelig bevidsthed er opløsningen af den seksuelle struktur, der har bundet os i selviskhedens og ejendomsbegærets lænker, og som gradvis erstattes af medmenneskelig kærlighed og en bredere seksualitet, der efterhånden adskilles fra forplantningen. Den forvandling, vi nu befinder os midt i, kalder Martinus for ”de ulykkelige ægteskabers zone”. Den forvirring og smerte, som mange i dag oplever med hensyn til parforhold, ægteskab, seksualitet og kønsidentitet, har sin rod i den indre forvandling, alle gennemgår. I hver mand vokser en feminin side frem, og i hver kvinde vokser en maskulin side frem, der gør os mere og mere til hele mennesker. Denne gennemgribende transformation af vores psykes grundlægende natur har en afgørende indflydelse på al individuel og kulturel udvikling.

I denne del kommer vi også til at se, hvordan vores tids stress og udbrændthed er en naturlig fase i forvandlingen fra selvisk til uselvisk tankegang, og til at se på, hvordan fristelsen til at søge genveje via stoffer og åndelige øvelser risikerer at føre os ud på smertelige omveje. Vi afslutter med et overblik over nogle centrale arbejdsområder for menneskelig og åndelig udvikling. 

I fjerde del, En præsentation af Martinus kosmologi, tilbydes den interesserede et indblik i nogle centrale tanker og symboler i Martinus’ kosmiske verdensbillede. Her sættes flere af de begreber, der er hentet fra Martinus’ forfatterskab ind i deres større sammenhænge. For den, der ønsker at begynde med at lære verdensbilledets overordnede principper at kende, kan denne del med fordel læses først. Her er også definitioner og forklaringer på de kosmologiske begreber, der anvendes i bogen.


videointerview om bogen på dansk


© Solsökehem 2012